Cornetto Demo

Eindgebruikersovereenkomst

Dit is een Eindgebruikersovereenkomst tussen u enerzijds (hierna Eindgebruiker) en het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse Taalunie anderzijds (hierna samen: Licentiegever) voor het gebruik van de dienst waardoor naar deze tekst wordt verwezen (hierna Voorwerp).

  1. Alle (intellectuele eigendoms)rechten op Voorwerp, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, databankrechten en auteursrechten op Voorwerp, berusten bij Licentiegever en/of hun licentiegevers. Licentiegever verleent Eindgebruiker het recht Voorwerp te gebruiken, onder de voorwaarden omschreven in deze overeenkomst, welke voorwaarden Eindgebruiker door het in gebruik nemen van Voorwerp aanvaardt. Het begrip 'Voorwerp' in deze overeenkomst omvat mede alle software, tools, gegevens en systemen.
  2. Eindgebruiker heeft het recht om Voorwerp te raadplegen en te gebruiken voor eigen gebruik, voor wetenschappelijk onderzoek en voor de ondersteuning van het door eindgebruiker gegeven onderwijs.
  3. Eindgebruiker mag Voorwerp, of enig gedeelte daarvan, niet gebruiken voor commerciële doeleinden, niet beschikbaar stellen aan derden en niet reproduceren, verveelvoudigen, openbaar maken, vertonen of hergebruiken. Dit geldt ook voor alle afgeleide producten van Voorwerp, voor producten en diensten die gebaseerd zijn op of gebruikmaken van Voorwerp of een gedeelte daarvan en voor producten en diensten die (een gedeelte van) Voorwerp bevatten.
  4. Eindgebruiker heeft wel het recht om in wetenschappelijke publicaties of presentaties uit Voorwerp te citeren, voor zover dit binnen de grenzen van het citaatrecht gebeurt. Wanneer Eindgebruiker uit Voorwerp citeert of in een publicatie of presentatie naar Voorwerp verwijst, melding maakt van het gebruik van Voorwerp of verslag doet van werk of onderzoek waarbij van Voorwerp gebruik is gemaakt, zal Eindgebruiker de naam van Licentiegever en van Voorwerp expliciet vermelden en zijn erkentelijkheid betuigen voor de onder deze overeenkomst geboden faciliteit.
  5. Indien Eindgebruiker in welk onderdeel dan ook van Voorwerp fouten (bugs), onvolkomenheden, inconsequenties etc. aantreft, is Eindgebruiker verplicht die aan Licentiegever schriftelijk of elektronisch te melden. Het publiceren van lijsten van fouten, onvolkomenheden etc. is voorbehouden aan Licentiegever. Licentiegever zal daartoe niet overgaan.
  6. Eindgebruiker erkent dat Licentiegever Voorwerp aan Eindgebruiker in gebruik geeft zonder enige vorm van garantie dat Voorwerp of een gedeelte ervan voor bepaalde specifieke doeleinden kan worden gebruikt of vrij is van fouten, onvolkomenheden of gebreken. Eindgebruiker zal Licentiegever mitsdien niet aansprakelijk stellen voor schade als het gevolg van het gebruik van Voorwerp, het (tijdelijk) onvermogen van Voorwerp gebruik te maken of het verlies van gegevens of voor schade als gevolg van fouten, onvolkomenheden, beperkingen of gebreken in Voorwerp.
  7. Eindgebruiker heeft niet het recht om namens of met vernoeming van Licentiegever aan wie dan ook een garantie te geven van welke aard dan ook met betrekking tot Voorwerp, hetzij in geschreven vorm of in een andere vorm, hetzij expliciet of impliciet.
  8. De rechten die in deze overeenkomst aan Eindgebruiker zijn verleend, zijn niet overdraagbaar. Eindgebruiker heeft niet het recht de middels deze overeenkomst verleende licentie in sublicentie te geven.
  9. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Den Haag.